Heemkunde Vereniging Klimmen

 

 

Heemkunde Vereniging Klimmen

 

 

Geschiedenis

Een poging om in 1979 tot een Klimmense VVV te komen resulteerde uiteindelijk in de oprichting van de “Heemkundevereniging Klimmen”. De vereniging ging zich in eerste instantie bezig houden met het in stand houden van monumenten en wegkruisen, met folklore en met archeologie. De eerste activiteit betrof een fotopuzzeltocht waar liefst 185 mensen aan deelnamen. Met financiële steun van de Gemeente Klimmen werd de toeristische folder “Klimmen, balkon van Zuid Limburg” uitgebracht. Tevens werd actief werk gemaakt van het werven van nieuwe leden.

In 1982 gingen diverse werkgroepen van start, en wel rond de thema’s geschiedenis, bouwkunde, fotografie, archeologie en veldkruisen. De Werkgroep Bouwkunde kreeg als taak om alle oude gebouwen in de voormalige Gemeente Klimmen en met name de gebouwen die op de monumenten lijst staan zo uitgebreid mogelijk te beschrijven. De Werkgroep Archeologie was in eerste instantie actief achter boerderij Kaardenbeek in Craubeek. Later deed deze werkgroep onderzoek in verband met de restauratie van de Remigiuskerk. In 1984 leverde de Werkgroep Fotografie het klankbeelden “Klimmen Monumentaal” en “Restauratie Remigiuskerk” af. De veldkruisen in de Gemeente Klimmen werden niet alleen op de foto gezet maar waar nodig ook gerestaureerd.Helaas vielen deze werkgroepen als gevolg van gebrek aan actieve en gemotiveerde leden na enkele jaren weer uit elkaar.

In 1999 startte een achttal enthousiaste mensen met een Werkgroep Historie Klimmen. De werkgroep stelde zich ten doel elk jaar een periodiek uit te brengen met verhalen over aspecten van Klimmen’s verleden. Gedurende al die jaren verzorgde de vereniging incidenteel cursussen boekbinden en genealogie. Vermeldenswaard zijn zeker ook de altijd druk bezochte fototentoonstellingen die een fraai beeld gaven van de Klimmense gemeenschap in vroeger dagen. In de loop der tijd werden tal van lezingen en excursies georganiseerd, voor elk wat wils, maar altijd met een directe link met wat de leden binnen de Heemkundevereniging bindt.

Enkele jaren na de millenniumwisseling vond een verbreding van activiteiten plaats. Zo werd geparticipeerd in de technische commissie van het IKL en werd meegewerkt aan de organisatie van de Heemkundemarkt en de Open Monumentendag en aan activiteiten rond de Via Belgica. Binnen de Gemeente Voerendaal werd een adviserende rol gespeeld rond de verfraaiing van de buurt, rond het herstel en in stand houden van veldwegen en bij de straatnaamgeving.

Bij het 25-jarig bestaan in 2004 scheef de voorzitster: “De vereniging is nog steeds vol leven en initiatief en ze vervult een wezenlijke functie binnen de Klimmense en Voerendaalse gemeenschap. Wij willen een vereniging zijn die met haar tijd mee gaat en we zijn vol vertrouwen dat we dit laatste bij het volgende lustrum nog steeds kunnen zeggen”.

Anno 2018 bestaat de vereniging nog steeds en wordt met een aantal activiteiten – foto-exposities, verhalen over Klimmen’s verleden, lezingen en excursies – nog steeds invulling gegeven aan de doelstellingen van de vereniging. Wat zorgen baart zijn het relatief kleine en eenzijdig samengestelde ledenbestand, het gemis aan een duidelijke structuur en organisatie die de leden het échte gevoel van saamhorigheid en gedeelde passie voor heemkunde geeft, en het ontbreken van een verenigingslokaal dat als kloppend hart het centrum van de vereniging zou moeten zijn. Het in 2015 aangetreden nieuwe bestuur wacht de mooie maar zware taak ervoor te zorgen dat ze bij het 40-jarig bestaan in 2019 de woorden van de voorzitster uit 2004 naar waarheid kan herhalen.

© Heemkunde Vereniging Klimmen